Medlemsfordele


 • LSK er medlem af Klub ARKEN. Adgangskort kan bruges af medlemmer. Kontakt Jessie
 • LSK er medlem af Ordrupgaard. Adgangskort kan bruges af medlemmer. Kontakt Jessie
 • 15% rabat på indramning hos DinKunst Galleri og Indramning ved fremvisning af LSK-kort. Kontakt Jessie
 • KUNSTAVISEN kan læses i hyggekrogen UNDER BIRKEN
 • Kurser i kreative teknikker 
 • Temaaftener med foredrag 
 • Ekskursioner på aktuelle kunstudstillinger 
 • Efterårsudstillinger og medlemmernes egne forårsudstillinger 
 • Kunstrejser og weekendture 
 • Åbne værksteder UNDER BIRKEN flere gange ugentligt 
 • Udlodning af kunst til medlemmer på den årlige generalforsamling 


Kontingent


Kontingent for et helt år er 300 kr. Det er også muligt at tegne ½ års medlemskab til 175 kr.


Aktive brugere af vores værksteder UNDER BIRKEN betaler også værkstedsbidrag på 250 kr. årligt.


Betal kontingent/værkstedsbidrag til bank reg.nr. 1551 konto 5303443. Oplys navn og medlemsnr. ved betaling - betaling uden denne information betragtes som donation til foreningen.


Hvis du som medlem ønsker at have dit barn/barnebarn med, kan dit medlemsskab udvides. Der betales 150 kr. årligt + værkstedsbidrag for barn/barnebarn (skal være 12 - 18 år).


Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen for at kunne deltage i årets udlodning af indkøbt kunst, og man skal have været medlem hele det år, hvor kunsten er indkøbt.

Materialeforbrug


Forbrug af ler, glas m.m. betales til bank reg.nr. 1551 konto 5303443 

Husk at oplyse navn og købskode - betaling uden denne information betragtes som donation til foreningen.

Kontaktpersoner på værksteder


Malerværksted: Lillian M. 2081 5081, Jette H. 61 79 02 53 og Jessie 5137 3468

Malerværksted for mænd: Ole S. 2889 9419

Filtværksted: Vivian T. 2035 6339

Tekstilværksted: Birgitte K. 2192 9370 og Line 2184 7604

Glasværksted: Ulla K. 26 63 57 76

Lerværksted: Vinnie 22 40 22 33, Vibeke S.N. 2398 8432 og Peter 53 83 19 54


Bestyrelse 


Formand: Jessie 51 37 34 68

Næstformand: vakant

Kasserer: Ulla K. 26 63 57 76

Medlem: Karen R. 26 82 11 40

Medlem: Jette H. 61 79 02 53

Medlem: Britta J. 29 29 03 46

Medlem: Lone Z. 41 43 82 64


Suppleanter: Line 21 84 76 04 (indtræder i bestyrelsen indtil GF 2024) og Erik 61 65 46 04

Vedtægter


§ 1   

Foreningens navn er Ledøje–Smørum Kunstforening.  Foreningen, der er stiftet den 23. oktober 1989, har hjemsted i  Egedal Kommune.


§  2   

Foreningens formål er at fremme interessen for kunst primært i lokalområdet gennem kreative og kulturelle tilbud.


§  3

a) Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemsskab er gyldigt efter indbetaling af kontingent.

b) Udmeldelse af foreningen sker skriftligt eller mundtligt til bestyrelsen. Udmeldelse er gældende fra udgangen af kalenderåret. Såfremt et medlem ved udgangen af kalenderåret er i restance med kontingent, betragtes dette som en udmeldelse.


§  4

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer, der ved udgangen af kalenderåret ikke    er udmeldte, har adgang til generalforsamlingen.

b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel - primært på e-mail.

c) Indkaldelsen indeholder dagsorden og det reviderede årsregnskab for foregående år. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse, der ønskes behandlet eller eventuelt sat til afstemning på generalforsamlingen, vedlægges ligeledes.

d) Forslag fra medlemmer, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

e) Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jf. dog § 10. Hvert fremmødt medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et fraværende medlem.  

f) Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages såfremt mindst et medlem ønsker dette.


§  5     

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende:

             1: Valg af dirigent.

             2: Formandens beretning

             3: Aflæggelse af regnskab

             4: Budget for det kommende år

             5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år

             6: Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse

             7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

             8: Valg af revisor samt suppleant for det kommende regnskabsår

             9: Eventuelt


§  6   

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab aflægges efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Regnskabet omfatter resultatopgørelse og balance ultimo året. Medlemskontingent for det kommende år fastsættes på basis af foreningens budget.


§  7

a) Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

b) Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert andet år. For bestyrelsessuppleanter er valgperioden 1 år. Genvalg kan finde sted.

c) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

d) Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og kassereren i forening.


§  8

a) På den ordinære generalforsamling bortloddes de af foreningen erhvervede kunstgenstande. Bortlodningen foretages mellem de tilstedeværende medlemmer. Hvert tilstedeværende medlem kan med skriftlig fuldmagt repræsentere et fraværende medlem.

b) Kun medlemmer, der har været medlemmer i hele regnskabsåret, og som ikke er udmeldt ultimo regnskabsåret, deltager i lodtrækningen.

c) Der udleveres 1 lod pr. fremmødt medlem, der er berettiget til at deltage i lotteriet. 

d) Medlemmer der udtrækkes, har umiddelbart ret til at vælge gevinst i den rækkefølge de udtrækkes.


§  9 

a) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne fremsætter begæring herom.

b) Indkaldelsen finder sted med et varsel på 14 dage, jf. § 4 b. Indkaldelsen vedlægges dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Eventuel afstemning foretages efter de samme regler som ved den ordinære generalforsamling, jf. § 4 e/f.


§ 10    

Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringsforslaget.


§ 11

a) Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.

b) Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er mødt frem, afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen besluttes ved simpelt stemmeflertal.


§ 12

Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler, herunder eventuelle kunstgenstande mm., omsættes til benefice for borgere i Egedal Kommune.


§ 13

Ovennævnte vedtægter er således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Smørum Kulturhus den 27. februar 2020.

Formandens beretning for 2022

 

Endnu et kunstforenings-år er gået – igen med lidt udfordringer, heldigvis dog ikke så store som dem vi har været igennem de forrige år. Vi fik corona-aflyst vores tur til Zorn på Ordrupgaard og rykkede lidt på Tom T.’s tegne- og maleaftner – derudover har vi haft fuldt program.


19/1. For værkstedsbrugerne var der en meget givende aften om glasering, hvor keramiker Peter Durlev delte ud af sine erfaringer.


22/1. Senere samme måned var vi på en skøn tur til Kastrupgaard, hvor vi så en fantastisk udstilling med værker af Pia Andersen.


22/1. Februar bød på kunstfilm i samarbejde med biblioteket – denne gang en herlig film om Turner.


20/2 - og frem. UNDER BIRKEN blev i vinterferien befolket med børn, børnebørn. Trolde var årets tema.


23/2. GF blev holdt på normal vis i Smørum Kulturhus.


13/3. I marts gik turen ind til SMK, hvor vi sammen med en meget dygtig guide blev vist rundt til 7-10 highlights. Vi var alle meget begejstrede. Frokosten var på Paludans bogcafë.


26/3 – 3/4. Inden marts blev til april åbnede vi Medlemmernes egen Kunstudstilling – det er altid en glæde at se hvor meget vores medlemmer kan og gør og udstillingen er også populær i lokalområdet.


6/4. I april forsøgte vi os igen med den svære kunst at forme en figur i ler efter levende model. Det er både udfordrende og sjovt.


21/4. April bød også på interessant foredrag om land-art. Det var Dina Rawat, som vi tidligere havde mødt på Willumsens Museum, der kom og fortalte os om kunst i naturen.


25/4 – 27/4. Måneden afsluttedes med en hyggetur til Dronningmølle.


4/5 Maj startede med croquis-aften UNDER BIRKEN.


11/5. samt 22/5. Henning Andersen kom i Smørum Kulturhus og gav os en fantastisk gennemgang af udstillingen på Nivaagaaard, som vi besøgte senere på måneden for at se Wilhelm Marstrands værker.


23/5. Maj måned blev også brugt til rakubrænding sammen med Ebbe Dam Nielsen.


22/6. Var der sommerafslutning UNDER BIRKEN. Det er en hygge-aften for alle, der benytter værkstedet og det er givende at mødes på tværs af de mange forskellige hold vi har.


28/6 – 3/7. Inden vi lukkede ned for sommeren gennemførte vi en sommerhøjskole med Bjørn Kirk som vejleder/ inspirator. Denne gang handlede det om lyst og mørkt i malerkunsten. En enkel opskrift: Medbring hvid og sort maling, en stak gulvpap-stykker – og så er vi i gang. Det kan anbefales.


6/8. Vi har en hel del år fulgt kunstneren Niels Pugholm og da han havde udstilling på Gas9Galleri, så tog vi ind og mødte ham og så hans herlige keramiske krukker. Derefter besøgte vi restauranten Porn Hub – det er altid en fest og god mad!


29/8 – 4/9. I august blev det så endelig muligt for os at gennemføre turen til Norge. Oprindeligt skulle vi kun have været oppe og besøge det nye Munch-museum, men udvidelsen med Nationalgalleriet, Kistefos Museum, tur med Bergensbanen mv. var populær og alle kom glade og begejstrede hjem. Tak til Ole og Karen, som trækker det store læs med planlægning og styring af turen.


8/9 – 17/11. September måned startede vi igen et forløb med Tom T., der vejleder os med tegning og maling.


10/9. Ekskursionen i september gik til Else Alfelts udstilling på ARKEN.


19/9. Den årlige arbejdsdag UNDER BIRKEN bød på både rengørings, reparations-opgaver, men også nye praktiske løsninger på opbevaring af alle de ting, vi omgiver os med! Arbejdsdag betyder også hygge med fælles-spisning.


28/9. Måneden sluttede med endnu en ekskursion – heldigvis i godt vejr, da vi denne gang skulle besøge gadegalleriet i NV. Vi besøgte også de to biblioteker på henholdsvis Rentemestervej og Den Røde Plads. En interessant tur.


Oktobers tur til BLOX, blev aflyst pga. for få tilmeldte,


15/10 – 16/10. Til gengæld var der mange, der var interesserede i portræt-kurset med Pia Fonnesbech som vejleder. Der blev både malet og tegnet.


17/10 – 18/10. I efterårsferien prøvede vi noget nyt – nemlig bare holde åben for vores medlemmer og for deres børn, børnebørn. Det var rigtig hyggeligt.


22/10 – 30/10. Efterårets udstilling var med Bjørn Kirk, maleri og Ginette Wien, keramik. Det var ikke en udstilling, der tiltrak ret mange udefra og den ellers populære café-eftermiddag var meget ringe besøgt.

Det var vi selvfølgelig kede af. Men de andre arrangementer i forbindelse med udstillingen var godt besøgt.


24/10. Der var nemlig fuldt hus, da vi fik besøg af Nikoline Werdelin, der fortalte meget åbenhjerteligt om sit liv og sin kunst – og aktivisme!


26/10. Ligeledes var der også stor tilslutning til croquis-tegneaftenen midt i udstillingen.


9/11. Novembers kunstfilm sammen med biblioteket var om Vincent van Gogh.


16/11. UNDER BIRKEN bød igen idenfor til croquis i ler.


20/11. Næstsidste søndag i november drog vi i fælles biler til Sorø Kunstmuseum, hvor vi så en dejlig udstilling med Harald Giersings værker. En rigtig god oplevelse – og fin frokost i vores eget lille lokale i cafeen.


26/11 – 27/11. Den sidste weekend i november prøvede vi noget nyt: Vi bød indenfor til en kreativ weekend, hvor både tekstilholdet og filteholdet var tilstede og kunne inspirere os. Det var nogle dejlig dage fulde af aktivitet.


3/12. Julestuen havde også et nyt koncept dette år. For at alle kunne have mulighed for at deltage i det hele havde vi bedt deltagerne om selv at medbringe lidt mad til en fælles buffet. Det blev det lækreste frokostbord – med al muligt og tilmed godter til kaffen! Kunstbesøget på Sophienholm var derimod ikke lige noget for alle og vi burde nok have bedt om en guidet tur. Men noget at snakke om var der da!


---------------------------


2022 var jo året, hvor vi havde kontingentfrihed for alle, der var medlemmer i 2021. Alligevel kom der kontingentindbetalinger – og som I kan se af regnskabet, så har vi taget imod over 30 nye medlemmer - især UNDER BIRKEN. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer – dels med at lære hinanden at kende og at få alle til at føle sig godt tilpas, men også med at sætte de nytilkomne ind i hvad det betyder at være medlem af en forening. Vi har talt meget om fællesskab – fælles ansvar og det er noget vi komme til at sætte mere fokus på i det nye år.


Efter vores planer om 30 værker i det offentlige rum har ligget lidt stille – dels pga coronaen, så er der nu kommet lidt mere skub i det og vi har planer om at afslutte det senest i 2024, hvor foreningen bliver 35 år. Vi har allerede planlagt et brugermøde UNDER BIRKEN, hvor vi vil informere mere om det.


Vores værksted UNDER BIRKEN fylder 15 år i efteråret 2023 og det skal fejres. Vi glæder os allerede til at byde alle til en fest lørdag den 28. oktober.

I 2022 havde Egedal kommune sendt elektrikeren ned for at gennemgå lysforholdene og vi håber at hans anbefalinger af LED-lys bliver en realitet – en kærkommen fødselsdagsgave!


Smørum den 20/2-2023

Jessie Seehuusen, formand