Medlemsfordele


  • Temaaftener med foredrag af kunsthistorikere 
  • Ekskursioner på aktuelle kunstudstillinger 
  • Forårs- og efterårsudstillinger 
  • Medlemmernes udstilling af egen kunst arrangeres hvert andet år 
  • Kunstrejser og weekendture 
  • Åbne værksteder UNDER BIRKEN flere gange ugentligt 
  • Udlodning af kunst til medlemmer på den årlige generalforsamling 


Kontingent


Kontingent for et helt år er 300 kr. Det er også muligt at tegne ½ års medlemskab til 175 kr.


Aktive brugere af vores værksteder UNDER BIRKEN betaler også værkstedsbidrag på 100 kr. årligt.


Betal kontingent/værkstedsbidrag til bank reg.nr. 1551 konto 5303443 eller mobilepay 465970. Oplys navn og medlemsnr. ved betaling - betaling uden denne information betragtes som donation til foreningen.


Hvis du som medlem ønsker at have dit barn/barnebarn med, kan dit medlemsskab udvides. Der betales 150 kr. årligt + værkstedsbidrag for barn/barnebarn (skal være 12 - 18 år).


Kontingentet skal være betalt inden generalforsamlingen for at kunne deltage i årets udlodning af indkøbt kunst, og man skal have været medlem hele det år, hvor kunsten er indkøbt.

Materialeforbrug


Forbrug af ler, glas m.m. betales til bank reg.nr. 1551 konto 5303443 eller mobilepay 465970 - mindstebeløb 50 kr.

Husk at oplyse navn og købskode - betaling uden denne information betragtes som donation til foreningen.

Kontaktpersoner på værksteder


Malerværksted: Lillian Mogensen 2081 5081 og Jette Høeg 61 79 02 53

Malerværksted for mænd: Ole Strømme 2889 9419

Filtværksted: Bodil von Staffelt 2987 4511

Tekstilværksted: Birgitte Krohn 2192 9370 og Line Holm 2184 7604

Glasværksted: Ulla Kristensen 26 63 57 76

Lerværksted: Vinnie Steinicke 22 40 22 33, Kenneth Wollenberg 21 97 21 30 og Peter Blaksteen 53 83 19 54


Bestyrelse 


Formand: Jessie Seehuusen 51 37 34 68

Næstformand: Ulla Kristensen 26 63 57 76

Kasserer: Anja Venze 22 24 33 38. Send SMS eller ring ml. 19.00-21.00.

Medlem: Karen Roswall 26 82 11 40

Medlem: Jette Høeg 61 79 02 53

Medlem: Jeannette Andersen 44 97 41 03 / 24 22 64 18

Medlem: Peter Blaksteen 53 83 19 54


Suppleanter: Line Holm 21 84 76 04, Britta Jensen 29 29 03 46 og Joanna Holmen 30 33 64 42

Vedtægter


§ 1   

Foreningens navn er Ledøje–Smørum Kunstforening.  Foreningen, der er stiftet den 23. oktober 1989, har hjemsted i  Egedal Kommune.


§  2   

Foreningens formål er at fremme interessen for kunst primært i lokalområdet gennem kreative og kulturelle tilbud.


§  3

a) Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens arbejde. Medlemsskab er gyldigt efter indbetaling af kontingent.

b) Udmeldelse af foreningen sker skriftligt eller mundtligt til bestyrelsen. Udmeldelse er gældende fra udgangen af kalenderåret. Såfremt et medlem ved udgangen af kalenderåret er i restance med kontingent, betragtes dette som en udmeldelse.


§  4

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Alle medlemmer, der ved udgangen af kalenderåret ikke    er udmeldte, har adgang til generalforsamlingen.

b) Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel - primært på e-mail.

c) Indkaldelsen indeholder dagsorden og det reviderede årsregnskab for foregående år. Forslag fra medlemmer eller bestyrelse, der ønskes behandlet eller eventuelt sat til afstemning på generalforsamlingen, vedlægges ligeledes.

d) Forslag fra medlemmer, der ønskes sat til afstemning på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar.

e) Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer, jf. dog § 10. Hvert fremmødt medlem kan ved skriftlig fuldmagt repræsentere et fraværende medlem.  

f) Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning foretages såfremt mindst et medlem ønsker dette.


§  5     

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende:

             1: Valg af dirigent.

             2: Formandens beretning

             3: Aflæggelse af regnskab

             4: Budget for det kommende år

             5: Fastsættelse af kontingent for det kommende år

             6: Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse

             7: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

             8: Valg af revisor samt suppleant for det kommende regnskabsår

             9: Eventuelt


§  6   

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab aflægges efter almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Regnskabet omfatter resultatopgørelse og balance ultimo året. Medlemskontingent for det kommende år fastsættes på basis af foreningens budget.


§  7

a) Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

b) Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen afgår efter tur med henholdsvis 3 og 4 medlemmer hvert andet år. For bestyrelsessuppleanter er valgperioden 1 år. Genvalg kan finde sted.

c) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

d) Foreningen tegnes af formanden alene eller af næstformanden og kassereren i forening.


§  8

a) På den ordinære generalforsamling bortloddes de af foreningen erhvervede kunstgenstande. Bortlodningen foretages mellem de tilstedeværende medlemmer. Hvert tilstedeværende medlem kan med skriftlig fuldmagt repræsentere et fraværende medlem.

b) Kun medlemmer, der har været medlemmer i hele regnskabsåret, og som ikke er udmeldt ultimo regnskabsåret, deltager i lodtrækningen.

c) Der udleveres 1 lod pr. fremmødt medlem, der er berettiget til at deltage i lotteriet. 

d) Medlemmer der udtrækkes, har umiddelbart ret til at vælge gevinst i den rækkefølge de udtrækkes.


§  9 

a) Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne fremsætter begæring herom.

b) Indkaldelsen finder sted med et varsel på 14 dage, jf. § 4 b. Indkaldelsen vedlægges dagsorden med de punkter, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Eventuel afstemning foretages efter de samme regler som ved den ordinære generalforsamling, jf. § 4 e/f.


§ 10    

Ændring af foreningens vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringsforslaget.


§ 11

a) Foreningen kan kun opløses på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.

b) Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er mødt frem, afholdes der en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsningen besluttes ved simpelt stemmeflertal.


§ 12

Ved opløsning af foreningen skal eventuelle midler, herunder eventuelle kunstgenstande mm., omsættes til benefice for borgere i Egedal Kommune.


§ 13

Ovennævnte vedtægter er således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling i Smørum Kulturhus den 27. februar 2020.

Formandens beretning for 2021

 

Året startede super optimistisk, idet vi havde planlagt et fuldt forårsprogram. Desværre så holdt optimismen ikke coronaen for døren og det blev derfor til en række aflysninger og udskydelser.

 

Da det heller ikke var muligt for os at benytte værkstedet, så aftalte vi nogle on-line kursusforløb med Bjørn Kirk i løbet af foråret. Både i tegning og i maling.  Lidt ny lærdom for en del af os, men vi blev da helt ferme til at benytte zoom.

 

Tekstilgruppen arbejdede hjemmefra og fornyede dyrene på legepladsen ved Georginehaven.

 

Den 30/5 kunne vi så endelig holde årets første ekskursion – til Det Nationalhistoriske Museum i Hillerød, hvor vi så ”Portræt Nu” og ”Dronningens Ansigter”. To meget interessante udstillinger og derefter en skøn gåtur i solskin langs slotssøen til restaurant KIK, som bød på lækker frokost.

 

Værkstedet UNDER BIRKEN åbnede ved sommertid og vi kunne den 16/6 langt om længe holde den indtil flere gange udskudte Generalforsamling.

 

Efteråret bød på en dejlig tur til Køge Kunstrute, hvor bl.a. Vinnie og Kenneth var gæsteudstillere.   Det var lørdag den 14/8. Frokosten blev indtaget i Malerklemmen.

 

23/8-25/8 Klithuset. Vi havde udskudt turen og tog af sted trods vi kun var 11 tilmeldte. Alle bidrog dog lidt ekstra, så det ikke kostede foreningen noget. Vi havde et dejligt ophold med badeture, skøn mad og tur til Jim Lyngvilds udstilling på Kronborg.

 

Tom T.-aftner med maling og tegning UNDER BIRKEN blev det heldigvis muligt at gennemføre i efteråret.

 

1/9 Arbejdsdag UNDER BIRKEN. Der var ikke så mange tilmeldinger, men det lykkedes trods alt at få vores værksted ryddet og rengjort og hygget os med fælles-spisning.

 

5/9 Raku med Ebbe Dam Nielsen. Spændende med nye teknikker – men også svært af forudsige resultatet.

 

25/9 Holmegaard Værk. En stor oplevelse – ikke mindst fordi vi havde alle tiders guide – der dels fortalte om værkets historie – dels introducerede os til Jim Lyngvilds udstilling.

 

3/10 Åbent Værksted.  Vi havde længe talt om at prøve at holde åbent hus i vores værksted for at vise de mange muligheder der er for kreativ udfoldelse. Kenneth og Søren havde tovholder-rollen og de var gode til at reklamere for dagen – både på Facebook og i lokalradioen. Det var sikkert medvirkende til succes’en med mange gæster – både kendte og ukendte ansigter.

 

11/10 – 14/10 Akvarel med Karen Borch. Vi var spændt på om vores medlemmer havde lyst til et længerevarende kursus og det havde de. Karen Borch er også en god underviser, men vi har lært at vi skal definere overfor underviser om der er nybegyndere med.

 

13/10 SMK. En lille sluttet kreds fik en hel unik gennemgang af udvalgte værker på udstillingen ”Efter stilheden – Kunstens kvinder tager ordet”. Igen må vi glæde os over at have haft en så dygtig guide.

 

18/10 + 19/10 Mal med morfar. Vi mødtes UNDER BIRKEN og hjalp hinanden med at male.

 

5/11 Byggefest. Egedal kommune havde op mod kommunevalget inviteret til ”byggefest” og bedt Kulturhuset brugere etablere en lille udstilling. Den fik vi megen opmærksomhed og ros for.

 

11/11 Louisiana – på egen hånd. Der var både Jens Adolf Jerichau  og Mika Rottenberg – og dejlig frokost i stilhed inden det store rykind.

 

23/11 Bronze med Stiig Kalsing. En herlig aktivitet med fine resultater.

 

Julestue måtte aflyses, da Danmark igen lukkede ned.

 

Andet:

Møder ang. renovering/nyindretning af Kulturhus.  Kommunen indbød Kulturhuset brugere til orientering om planerne for nyindretning af foyer og sal. Karen har været vores repræsentant og forsøgt at sætte vores behov som Kunstforening på dagsordenen.

 

Udstillinger udsat/aflyst.  Forårets udstilling blev aflyst pga coronaen og efterårets pga renoveringen/nyindretningen af Kulturhuset.

 

Oslo-tur udsat blev udsat igen og samtlige indbetalte beløb refunderet.

 

Ny hjemmeside. En længe ønsket fornyelse blev pludselig mulig, da Kenneth og Anja påtog sig opgaven. Et stort arbejde med et flot resultat.

 

Filtehold. I løbet af foråret blev et af vores medlemmers filtehold ”hjemløse” og det var naturligt at forhøre sig om vi havde plads. Det har heldigvis kunnet lade sig gøre og holdet er åbent for alle,  så det nu er en ny aktivitet i LSK

 

Selvom vi nærmest ’kun’ har haft et halvt kunstforenings-år, så har der været utallige bestyrelsesmøder, da vi hele tiden har skullet forholde os til en ny situation. Vi har måtte holde møder over Zoom eller siddet Under Birken med behørig afstand og bestyrelsen har taget over mens jeg som formand har været på orlov. Grunden til min orlov var ikke sygdom, men et ønske om ikke at skulle tjekke vores medlemmers sundhedsdata og jeg er – med restriktionernes ophævelse – tilbage igen.

 

Jeg er stolt af at kunne sige at vi,  trods de vanskeligheder de sidste 2 år har budt os, stadig har en levende og inspirerende kunstforening. Tak til bestyrelsen for dens altid seje arbejde og til vores medlemmer for jeres opbakning og praktiske hjælp. Sammen går vi nu ind i et nyt kunstforenings-år, der allerede tegner godt – bl.a. med nye indmeldelser.

 

Smørum den 23/2-2022.

 

Jessie Seehuusen, formand